Zapytania ofertowe

23.11.2018

Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia statuetek konkursowy oraz pakietu promocyjnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na usługę pn. zapewnienie 7 statuetek konkursowych wraz z pakietem promocyjnym znaku jakości PES na potrzeby trzeciej edycji konkursu „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

1.Opis przedmiotu zamówienia: stanowi  zał. nr 2  do Zapytania ofertowego.

 2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 07.12.2018r.

 3.Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a) cena – max 80%

b) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20%

tj., zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

 PONADTO! Warunkiem udziału w postepowaniu jest  posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w zakresie realizacji min. 5 usług o tym samym charakterze. W powyższym zakresie należy uzupełnić oświadczenie zawarte w Ofercie.

 4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą sumę pkt., a także spełniającą warunki, wskazane w pkt.3 niniejszego Zapytania ofertowego.

 7.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej na adres
j.brandt@rops.lubuskie.pl , przy czym na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,
65 - 042 Zielona Góra. Ponadto, w obu przypadkach należy podać nazwę usługi.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

3)    Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 8.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w ww. sposób, w terminie do dnia 30.11.2018 r.

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie rozpatrzona przez Zamawiającego.

9.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl ;

10.Informacje dotyczące zawierania umowy.

Propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie aspekty opisu przedmiotu zamówienia i Zapytania ofertowego.

Załącznik do zapytania ofertowego:

Zał. nr 1 - Formularz oferty:

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia: