Zapytania ofertowe

07.11.2018

Zapytanie ofertowe na zad. pn.: zapewnienie poczęstunku dla 40 osób na potrzeby warsztatów dla interesariuszy LPRES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku dla 40 osób na potrzeby warsztatów dla interesariuszy LPRES w miejscowości Zielona Góra

  1.  Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa z  wyłonionym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26.11.2018. Miejscowość Zielona Góra

3.       Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)    cena – max 50%;

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 30%*;

•    od 1 do 7 usług – 15%;

•    powyżej 7 usług – 30%

(ilość zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 2 wykaz zrealizowanych usług);

c)    status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 20%*

*(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na warsztaty ROPS Vlub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na warsztaty ROPS V.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góralub
w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. Adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*