Zapytania ofertowe

08.04.2022

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: zapewnienie poczęstunku na potrzeby ROPS w Zielonej Górze w 2022 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn: zapewnienie poczęstunku na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2022 roku w podziale na części:

a)    zapewnienie poczęstunku na spotkanie dla 15 osób w ramach spotkania sieci współpracy OWES,

b)    zapewnienie poczęstunku dla 15 osób, na dwa posiedzenia kapituły konkursowej konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego.

  1.  Opis przedmiotu zamówienia: 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do Projektu Umowy -część a

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do Projektu Umowy -część b

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W tym celu wykonawca wypełnia Formularz Oferty dla jednej lub dwóch wybranych przez siebie części.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

część a) maj 2022r., część b) maj – czerwiec 2022r.

3.  Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się

4.     Kryterium:

a)    cena -  80%

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – 10 %

- od 1 do 3 usług – 5%,

- powyżej 3 usług - 10 %

c)    status wykonawcy – podmiot ekonomii społecznej – 10 %

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2)    wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 2

 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    należy ją przesłać w formie elektronicznej;

2)    w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku
na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej w 2022 roku

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2022 r. na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty:

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl