Zapytania ofertowe

27.04.2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. wynajęcie sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:wynajęcie sali konferencyjnej na dwa warsztaty po 40 osób, tj.

a)    wynajęcie sali konferencyjnej na warsztaty dla interesariuszy LPRES w miejscowości Gorzów Wlkp.

b)    wynajęcie sali konferencyjnej na warsztaty dla interesariuszy LPRES w miejscowości Zielona Góra

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy w ramach przedmiotu zamówienia zostaną podpisane dwie umowy z wyłonionymi wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty
  2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2018r. Miejscowość Zielona Góra (planowany termin 23.05.2018r.) oraz Gorzów Wlkp. (planowany termin 24.05.2018r.)

  3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)    cena – max 50%;

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 20%*;

•    od 1 do 5 usług – 10%;

•    powyżej 5 usług – 20%

(ilość zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 2 wykaz zrealizowanych usług);

c)    status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 30%*

*(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

  4.   Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

Za najkorzystniejsze zostaną uznane dwie oferty, które uzyskają dwie najwyższe końcowe oceny. Na ocenę końcową oferty składają się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. wynajęcie sali dla 40 osób na potrzeby warsztatu dla interesariuszy LPRES lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. wynajęcie sali dla 40 osób na potrzeby warsztatu dla interesariuszy LPRES.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2018r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. Adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

 

Załącznik do zapytania ofertowego:

- wzór oferty – załącznik nr 1;

- wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

- projekt umowy – załącznik nr 3;