Zapytania ofertowe

13.02.2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS,...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS, WTZ, ZAZ).

1. Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 28 lutego 2018 r.

3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)    cena – max 50%;

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 30%*;

•    od 1 do 6 usług – 15%;

•    powyżej 6 usług – 30%

(ilość zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 1 wykaz usług);

c)    status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 20%*

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 2;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz  spełnia wymagane warunki zamawiającego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS, WTZ,ZAZ) na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn.  zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS, CIS, WTZ,ZAZ). Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra 
lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231927, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

Załączniki: