Zapytania ofertowe

27.04.2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na dwa warsztaty po 40 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku na dwa warsztaty po 40 osób, tj.:

a) zapewnienie poczęstunku na warsztaty dla interesariuszy LPRES w miejscowości Gorzów Wlkp.

b) zapewnienie poczęstunku na warsztaty dla interesariuszy LPRES w miejscowości Zielona Góra

  1.  Opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia zostaną podpisane dwie umowy z  wyłonionymi wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. 

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2018. Miejscowość Gorzów Wlkp. (planowany termin 24.05.2018r.) oraz Zielona Góra (planowany termin 23.05.2018r.).

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)    cena – max 50%;

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 30%*;

•    od 1 do 7 usług – 15%;

•    powyżej 7 usług – 30%

(ilość zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 2 wykaz zrealizowanych usług);

c)    status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej – 20%*

*(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów oraz  spełnia

Za najkorzystniejsze zostaną uznane dwie oferty (po jednej ofercie wyłonionej do realizacji na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gorzów Wlkp.), które uzyskają dwie najwyższe końcowe oceny. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na warsztaty ROPS V lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na warsztaty ROPS V.

2)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. Adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

Załącznik do zapytania ofertowego:

- wzór oferty – załącznik nr 1;

- wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

- projekt umowy – załącznik nr 3;

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4;