Zapytania ofertowe

04.06.2020

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczestunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznejw związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie województwa lubuskiego powiatu nowosolskiego w obiekcie prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego.

1. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.06.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji usługi

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena – max 70%;

b) ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia –  10%

  • od 1 do 4 usług– 5%
  • powyżej 4 usług -10%;

c) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20%

(zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2) wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem – ROPS V lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem – ROPS V;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.p

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy. Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.