Zapytania ofertowe

06.05.2019

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat koncepcji badawczej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat koncepcji badawczej będącej podstawą do tworzenia diagnozy stanu ekonomii społecznej w regionie.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego spotkania na temat koncepcji badawczej będącej podstawą do tworzenia diagnozy stanu ekonomii społecznej w regionie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: druga połowa maja 2019 r.

 2.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1)      cena  -  max 70%;

2)      doświadczenie zawodowe w prowadzeniu badań diagnozujących problemy społeczne – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za każde przeprowadzone badanie powyżej 3. Zamawiający oceni doświadczenie przy prowadzeniu maksymalnie 13 badań.

3)      doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów z zakresu tematycznego, którego dotyczy zapytanie. Zamawiający oceni maksymalnie 100 godzin – max 10%;

31 – 50 godzin – 5%

51 – 100 godzin – 10%

4)      doświadczenie w procesie opracowywania dokumentów strategicznych uwzględniających ekonomię społeczną – wymagany udział w pracach nad co najmniej trzema dokumentami w 

5)      ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za prace nad każdym dokumentem strategicznym powyżej 3. Zamawiający oceni doświadczenie przy tworzeniu maksymalnie 13 dokumentów strategicznych – max. 10%

3.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

2)    oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego w prowadzeniu badań – załącznik nr 2

3)    oświadczenie dotyczące doświadczenia w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów  – załącznik nr 3

4)    oświadczenie dotyczące doświadczenia w procesie opracowywania dokumentów strategicznych  – załącznik nr 4

4.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

5.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

 6.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwudniowego spotkania. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą mailową, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie dwudniowego spotkania.

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2019 r., do godz. 15:30 w siedzibie zamawiającego, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

8.   Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

9.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, główny specjalista, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26, e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl