Zapytania ofertowe

26.04.2021

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie spotkania sieciującego PES o charakterze reintegracyjnym - WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym - warsztaty terapii zajęciowej.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do umowy

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: maj/czerwiec 2021 r. szczegółowy termin zostanie podany w terminie późniejszym. Zleceniodawca dołoży wszelkich, żeby zaplanowany termin odpowiadał również Zleceniobiorcy. Forma zdalna.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena -max 65%;

2)  doświadczenie i praca trenerska w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/spotkań dedykowanych pracownikom podmiotów reintegracyjnych, ośrodków pomocy społecznej, członków grup roboczych, zespołów interdyscyplinarnych  - max. 15%*:

  • od 3 do 6 szkoleń/warsztatów/spotkań, itp. – 5%,
  • od 6 – 9 szkoleń/warsztatów/spotkań, itp. – 10%,
  • powyżej 9 szkoleń/warsztatów/spotkań, itp. - 15%

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w Załączniku nr 2 dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

 

3)    Udokumentowane zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, np. CIS i/lub KIS i/lub WTZ i/lub ZAZ - 20%*

  • od 1 do 2 lat – 5%;
  • od 3 do 5 lat – 10%;
  • powyżej 5 lat – 20%;

*udokumentowanie zatrudnienia należy wpisać z w Załączniku nr 2 pkt. 3, dołączonego do zapytania ofertowego, w razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenie. 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2) doświadczanie – zał. nr 2;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn.: przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – warsztaty terapii zajęciowej.

Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – warsztaty terapii zajęciowej.

cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2021 r., w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

załączniki do zapytania ofertowego:

- wzór oferty – zał. nr 1

- doświadczenie – zał. 2;

- oświadczenie ZUS – zał. nr 3