Zapytania ofertowe

03.12.2020

Zapytanie ofertowe: usługa promocyjno-reklamowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę promocyjno-reklamową, realizowaną na potrzeby konkursu pn. Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego w podziale na części: I, II, III.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy  wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla części I,II, III, stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części z zastrzeżeniem, że będzie to jedna oferta dla jednej części niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę na więcej niż jedna część, ofertę należy złożyć odrębnie dla każdej części,  podając cenę za każdą z części odrębnie.

Wykonawca, który złoży ofertę, która nie będzie zawierała wskazania dot. nr części, na którą/które składa ofertę zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

 2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.12.2020 r., dla każdej z części niniejszego zapytania ofertowego.

 3.    Warunki udziału w postępowaniu:

zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób z grupy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub/i z grupy osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na poziomie zatrudnienia min. 10% jednej z wymienionych grup odrębnie lub obu grup łącznie.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału, wykonawca złoży stosowne oświadczenie, potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia na poziomie min. 10% zatrudnienia pracowników, należących do ww. kategorii osób defaworyzowanych (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).

Ponadto, na potwierdzenie, że wykonawca charakteryzuje się określoną strukturą zatrudnienia, wykonawca złoży stosowne dokumenty, np.:

decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ww. ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub inne dokumenty potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę działalności, obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami ww. grup społecznie marginalizowanych. W przypadku spółdzielni socjalnej, dokumentem dopuszczalnych w zakresie potwierdzającym strukturę zatrudnienia jest wydruk KRS.

 Wykonawca, który nie spełni ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

4.    Kryteria oceny ofert: cena – 100 %. Waga punktów: 1 pkt = 1%

Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

5.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1.

2) oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (obowiązuje jedno oświadczenie dla każdej z części niniejszego zapytania ofertowego) – zał. nr 2

3) dokument lub oświadczenie, potwierdzający strukturę zatrudnienia wykonawcy (obowiązuje jeden dokument lub jedno oświadczenie dla każdej z części niniejszego zapytania ofertowego).

 

6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie, mianowicie cena powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    ponadto, cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

4)    cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł);

5)    cenę, ujętą w formularzu oferty należy podać słownie i liczbowo.

6)    zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty, związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj., spełniającą warunki udziału w postępowaniu, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, oraz ofertę z najwyższą liczbą punktów, uzyskaną w oparciu o kryteria oceny ofert, wykazane w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla danej części niniejszego zapytania ofertowego, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta będzie kolejną najkorzystniejszą ofertą, spośród pozostałych złożonych ofert, dla danej części, niniejszego zapytania ofertowego.

8. Zamawiający informujemy,  że:

wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    zamawiający zaleca sporządzenie oferty na formularzu oferty według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2)    formularz oferty należy sporządzić w sposób czytelny, wyłącznie w języku polskim, a także wypełnić trwałą techniką.

3)    do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w zapytaniu ofertowym.

 

10.Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

j.brandt@rops.lubuskie.pl

2)    ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2020 r.

3)    oferty, które wpłyną do zamawiającego, po wyżej wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane przez zamawiającego pod uwagę przy ocenie ofert.

4)    oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

11.Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Janina Brandt, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27. Adres e-mail: j.brandt@rops.lubuskie.pl

Załącznik:  

Zał. nr 1. Formularz oferty.

Zał. nr 2. Oświadczenie wykonawcy w przedmiocie spełnienia warunków udziału.

Zał. nr 3. Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy części: I,II,III).