Zapytania ofertowe

19.01.2018

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 do projektu umowy;

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień – lipiec 2018r. (szczegółowe terminy do określenia po podpisaniu umowy);

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 80%;

ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – 20%;

od 1 do 5 usług – 5%;

od 6 do 10 usług – 10%;

od 11 do 15 usług – 15%

powyżej 15 usług – 20%;

(ilość zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 2);

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

3)    przykładowe meny na każdy dzień warsztatów – załącznik nr 3;

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;

6.    Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

  • ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
     Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn.wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów lub przesłać
    w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów.

Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2018r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra 
lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 9.    Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926. Adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

 11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*

Załącznik do zapytania ofertowego:

- wzór oferty – załącznik nr 1;

- tabela do ilości zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

- przykładowe menu na każdy dzień warsztatów – załącznik nr 3;

- projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.