Zapytania ofertowe

01.07.2020

Zapytanie ofertowe - zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla ok. 15 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem dla ok. 15 osób, na potrzeby spotkania dot. koordynacji sieci PES reintegracyjnych w terminie 10 lipca 2020 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  zał. nr 1 do projektu umowy

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 lipiec 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu. 
 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena – max 50 %

b)  ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia– max 20%

  • od 5 do 10 usług – 10%;
  • powyżej 10 usług – 20%

c) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2) wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2. 

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem
ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem;

3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.07.2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak,  Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodniez warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.