Zapytania ofertowe

26.05.2022

kompleksowa organizacja i przeprowadzenie jednodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do Berlina

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu jednodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotu/ów ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne w Berlinie (Niemcy). 

1. Opis przedmiotu zamówienia:
usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu jednodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotu/ów ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne w Berlinie (Niemcy)

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 lipca 2022 r.,

3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), lub/i osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400) na poziomie nie mniejszym niż 50% jednej lub więcej kategorii grup, o których mowa w art. 94 ust. 1, łącznie, zatrudnionych u Wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczenia wykonawcy zamieszczonego w ofercie. Na dowód spełnienia tego warunku Zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy.
Wykonawca, który nie spełni ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta będzie kolejną najkorzystniejszą ofertą, spośród pozostałych złożonych ofert.

Kryteria jakimi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty (wskazać wagę w %):

1. cena – max 60%

2. dodatkowe wizytowany podmiot * - max 40 % (inne pozacenowe kryterium)
Dodatkowo punktowane będzie odwiedzenie na terenie Niemiec (tereny wiejskie) gospodarstwa opiekuńczego/gospodarstwa rolnego świadczącego usługi społeczne. Odwiedzenie tego miejsca odbędzie się na trasie do Berlina lub w drodze powrotnej. Za dodatkowy wskazany podmiot Wykonawca otrzyma max. 40 %.
W przypadku większej liczby dodatkowych propozycji Wykonawca nie otrzyma z tego tytułu wyższej punktacji.
Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100%.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
2) program wizyty studyjnej – zał. nr 3,
3) Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 4

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),
3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu, zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertę z najwyższą liczbą punktów, uzyskaną w oparciu o kryteria oceny ofert, wykazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją przesłać w formie elektronicznej:
Opis - w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać oferta na zadanie pn.: wizyta studyjna do Berlina (Niemcy).
2) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2022 r., na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl lub przez Bazę Konkurencyjności.
2) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Agnieszka Krzaczkowska – Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania i zmian umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, w następujących przypadkach:
1) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na realizację umowy,
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.