Zapytania ofertowe

27.05.2021

przeprowadzenie dwudniowego spotkania, omówienie założeń lubuskiego modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich oraz wypracowanie...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie dwudniowego spotkania, omówienie założeń lubuskiego modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich oraz wypracowanie rekomendacji do ww. modelu. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do umowy;

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21-22.06.2021 r. zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji umowy, dokładając wszelkich starań, żeby termin odpowiadał również wykonawcy;

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena -max 65%;

2)  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań/warsztatów, uwzględniających zagadnienia z zakresu gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego – max 15 %

  • od 3 do 6 szkoleń/ spotkań/ warsztatów, itp. –    5%,
  • od 6 – 9 szkoleń/ spotkań/ warsztatów, itp. –   10%,
  • powyżej 9 szkoleń/ spotkań/ warsztatów, itp.  – 15%

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń/spotkań/warsztatów w załączniku nr 2 dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

3) doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarstw opiekuńczych, rolnictwa społecznego – max 20%

  • od 1 do 2 projektów – 10%;
  • powyżej 2 projektów – 20%;

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwę/y projektów w załączniku nr 2 dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)  doświadczanie – zał. nr 2;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)  cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub przesłać w formie elektronicznej.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn.: przeprowadzenie dwudniowego spotkania. Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn.  przeprowadzenie dwudniowego spotkania. Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2021 r., w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl