Zapytania ofertowe

08.08.2022

przeprowadzenie spotkania informacyjnego dot. prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie dot.przeprowadzenie spotkania informacyjnego dotyczącego prowadzenia gospodarstw opiekuńczych

1.    Opis przedmiotu zamówienia:  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1  do Projektu Umowy

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: sierpień-wrzesień 2022 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena – max 80%

2) doświadczenie zawodowe wykonawcy – max 20%*

a)      doświadczenie w pracy z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością 6 lat i więcej  – 10 %;

b)      doświadczenie zawodowe w pracy w charakterze pracownika socjalnego lub kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powyżej 6 lat i więcej – 10%

*doświadczenie należy przedstawić wypełniając załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej – załącznik nr 2.

3)    oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS – załącznik nr 3.

 5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

6.    Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Ofertę przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. przeprowadzenie spotkania informacyjnego

8.    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2022 r. do godz. 12:00 na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Dorota Kołkowska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl