Zapytania ofertowe

29.09.2021

usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych.

 1.    Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy.

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2022 r.

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1)      wykształcenie wyższe prawnicze;

2)      minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych;

3)      realizacja co najmniej 5 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert;

4)      znajomość:

–     ustawy Prawo zamówień publicznych;

–     ustawy o finansach publicznych;

–     ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

–     ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

–     ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

–     ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

–     ustawy o spółdzielniach socjalnych;

–     Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

 

4.       Oferta zostanie poddana ocenie, wg poniższych kryteriów:

1)      cena  -  max 60%;

2)      minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej, tj. praca na stanowiskach ds. zamówień publicznych lub stałe świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi zamówień publicznych. Zamawiający oceni maksymalnie 12 lat doświadczenia – max 20%;

6 – 7 lat – 5%

8 – 9 lat – 10%

10 – 11 lat – 15%

12 lat  – 20%

3)      doświadczenie w przygotowywaniu publikacji/opracowań z obszaru zamówień społecznie odpowiedzialnych – max 10%. Zamawiający oceni maksymalnie 2 publikacje/opracowania

1 publikacja/opracowanie – 5%

2 publikacje/opracowania – 10%

4)      doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert – max 10%. Zamawiający przyzna 1% za realizację każdego szkolenia/warsztatu/spotkania/usługi doradczej powyżej 5.Zamawiający oceni realizację maksymalnie 15 szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych – max. 10%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, które uzyska najwyższą końcową ocenę. Na ocenę końcową oferty składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

5.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,
  2. oświadczenie dotyczące wykształcenia prawniczego oraz doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych – załącznik nr 2
  3. wykaz publikacji/opracowań z obszaru zamówień społecznie odpowiedzialnych – załącznik nr 3
  4. oświadczenie dotyczące realizacji szkoleń/warsztatów/spotkań/usług doradczych dedykowanych zamówieniom społecznie odpowiedzialnym/klauzulom społecznym – załącznik nr 4

6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.    Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego w pkt. 1,2,3,4.

8.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    Należy ją przesłać w formie elektronicznej;w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. usługa doradztwa specjalistycznego.

2)    Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa powinnabyć sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9.    Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2021 r. na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

10.     Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Dorota Kołkowska, inspektor, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. 68 323 19 26. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować wyłącznie e-mailem na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

 11.  Informacje dotyczące zawierania umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.