Zapytania ofertowe

02.09.2021

usługa promocyjno-reklamowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zaprasza do składania ofert na realizację usługi promocyjno-reklamowej na potrzeby Gali rozstrzygnięcia konkursu „Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego”, która odbędzie się 24 września 2021 r. w Centrum Winiarstwa w Zaborze.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), lub/i osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400) na poziomie nie mniejszym niż 30% jednej lub więcej kategorii grup.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  zał. nr 1 do projektu umowy.

 

2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 23 września 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu.  

 

3.    Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)      cena – max 70 %

b)      ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia– max 30%

  • od 5 do 10 usług – 15%;
  • powyżej 10 usług – 30%

 

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.

 

5.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

6.    Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 

7.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej;

2)  na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na realizacjęusługi promocyjno-reklamowej na potrzeby Gali rozstrzygnięcia konkursu „Lubuski Włącznik;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być
sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

 

8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.09.2021 r. w formie elektronicznej na adres:

sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Agnieszka Krzaczkowska,  Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231926, adres e-mail: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

 10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty, realizacji przedmiotu zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy i załączniku do umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach.