Zapytania ofertowe

12.04.2022

zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania dot. koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku dla 15 osób na potrzeby spotkania dot. koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień 2022 r. (spotkanie zostało zaplanowane na 22.04.2022 r.) - Zielona Góra

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a) cena – 80%

b) ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 10%

  • od 1 do 3 usług – 5%;
  • powyżej 3 usług – 10%

c) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 10%

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2) wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 2

5Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy  przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na potrzeby spotkania dot. koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2022 r. na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231927; adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl