Zapytania ofertowe

31.01.2020

zapytanie ofertowe na moderowanie spotkań dot. skutecznej ścieżki reintegracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę pn.:

moderowanie i udział w trzech jednodniowych spotkaniach /każde po 6 godzin dydaktycznych/, które odbędą się we Wschowie, dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji dla ok. 15 osób.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

a)      szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1  do umowy.

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełniła warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: oddaty podpisania umowy do końca października 2020 roku. 

 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

a) cena –max 60%;

 

b) doświadczenie i praca trenerska w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów, uwzględniających zagadnienia ekonomii społecznej, dotyczącej systemu współpracy i skoordynowania działań pomiędzy jednostkami systemu pomocy społecznej, Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP), Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – max. 15%*:

 

  • od 5 do 10 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp. –    5%,
  • od 11 – 20 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp. –   10%,
  • powyżej 20 szkoleń, spotkań, warsztatów, itp.  – 15%.

*doświadczenie należy udokumentować wpisując nazwy szkoleń, spotkań, warsztatów w Załączniku nr 2 pkt 1, dołączonym do zapytania ofertowego. W razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

 

c) udokumentowane zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, np. CIS i/lub KIS i/lub WTZ i/lub ZAZ – max.10%*

w latach:

 

  • od 1 – 2 –     5%,
  • od 3 – 5 –     7%,
  • powyżej 5 – 10%.

*udokumentowanie zatrudnienia należy wpisać w Załączniku nr 2 pkt 2, dołączonym do zapytania ofertowego, w razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

 

d) udział w pracach grup roboczych, eksperckich, zespołach interdyscyplinarnych , dotyczących systemu współpracy i skoordynowania działań pomiędzy jednostkami systemu pomocy społecznej, Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP), Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – max. 15%* :

 

- udział w pracach grupy na poziomie lokalnym, powiatowym – 5%,

- udział w pracach grupy na poziomie wojewódzkim , ponadregionalnym – 10%,

- udział w pracach grupy na poziomie krajowym – 15%.

 

*udokumentowanie udziału w grupach należy wpisać w Załączniku nr 2 pkt 3, dołączonym do zapytania ofertowego, w razie wątpliwości Zamawiający poprosi o dostarczenie potwierdzenia.

 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    Załącznik nr 1 – Formularz oferty wg załączonego wzoru

2)    Załącznik nr 2 - Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,

4) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
wszelkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem kosztów publicznoprawnych.

 

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem
ofertowym.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego
tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,
65-042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. „Prowadzenie spotkań dotyczących skutecznej ścieżki reintegracjilub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. „Prowadzenie spotkań dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji”;

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1)    Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 7.02.2020  r.w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra

lub

w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: „Prowadzenie spotkań dotyczących skutecznej ścieżki reintegracji”. Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Kalina Patek, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27, adres e-mail: k.patek@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty złożonej propozycji cenowej.

Załączniki:

Umowa.pdf 147,79 kB