Zapytania ofertowe

02.06.2021

zapytanie ofertowe na wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza do składania ofert na zadanie pn. wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w gospodarstwie agroturystycznym/zagrodzie edukacyjnej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz sali warsztatowej na potrzeby dwudniowego spotkania dla grupy 15 osób.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: czerwiec 2021 (21-22.06). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany daty spotkania

3.  Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)    cena – max 80%

Cena brutto oferty najtańszej

---------------------------------------- x100 x 80% (waga kryterium) = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

b)  ilość zrealizowanych w ostatnich 3 latach dodatkowych usług o podobnym charakterze tj. usługa hotelarsko-restauracyjna wraz z salą szkoleniową. Wykonawca otrzyma za każdą wymienioną usługę po 5 pkt. Zamawiający oceni max 3 usługi. Wykonawca otrzyma max 15%

c)  status wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne – 5%*

*zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

2)  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4.

5.   Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów, w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

7.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra oraz opis: oferta na zadanie pn. wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w gospodarstwie agroturystycznym/zagrodzie edukacyjnej.

Jeżeli oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną, w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. wykonanie usługi noclegowo-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej w gospodarstwie agroturystycznym/zagrodzie edukacyjnej.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2021 r., do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra lub przesłać na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana

10.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak, e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

 załączniki do zapytania ofertowego:

-  formularz oferty – zał. nr 1;

-   projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 2;

-   klauzula informacyjna – zał. 3;

-   oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4.