Zapytania ofertowe

09.07.2021

zapytanie ofertowe na zapewnienie poczęstunku dla 10 osób, na potrzeby spotkania odbywającego się we Wschowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie poczęstunku dla 10 osób, na potrzeby spotkania odbywającego się we Wschowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do Projektu Umowy.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: lipiec 2021 r. (29.07.2021 r.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany daty spotkania.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)    cena – max 50%

b)    ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – max 20%

  • od 5 do 10 usług – 10%;
  • powyżej 10 usług – 20%

c)    status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%

(zgodnie z definicja zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020).

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)    wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)    wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni warunki wskazane niniejszym Zapytaniem ofertowym.

 7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie dot. zapewnienia poczęstunku – ROPS V lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl  w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku – ROPS V;

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8. Miejsce i termin złożenia oferty :

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2021 r. do w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 27; adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Złożona propozycja cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zgodnie z warunkami wskazanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i załączonym projekcie umowy.

Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją wszelkich warunków zawartych w projekcie umowy, a także stanowi zobowiązanie Wykonawcy, do zawarcia umowy na w/w warunkach