Zapytania ofertowe

09.03.2022

zapytanie ofertowe na zapewnienie sali szkoleniowej z poczęstunkiem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dot. zapewnienia sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie woj. lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez PES, na potrzeby posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego.

1.  Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektu Umowy

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.04.2022 r.

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się

4. Kryterium:

a) cena – 70%

b) ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia – 10%

  • od 1 do 4 usług – 5%
  • powyżej 4 usług – 10%

c)  status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 20%

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2) wykaz zrealizowanych usług – zał. nr 2

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)  cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności  umowy* i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją przesłać w formie elektronicznej;

2)  w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na terenie woj. lubuskiego w obiekcie prowadzonym przez PES na potrzeby posiedzenia RKRES 

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty :

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2022 r. na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl

2)  Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68) 323 19 26, adres e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl 

 Załączniki do zapytania ofertowego:

- zał. nr 1 - formularz oferty wg załączonego wzoru

- zał. nr 2 - wykaz zrealizowanych usług

- parafowany projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia