Zapytania ofertowe

19.01.2018

zapytanie ofertowe - zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.

1.    Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy oraz załączniku nr 1 (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stanowiącym integralną część umowy.

2.   Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: planowane terminy organizacji spotkań zostaną dookreślone w terminie późniejszym nie później niż 7 dni przed każdym spotkaniem.

3.    Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

a)      cena – max 50%;

b)      ilość zrealizowanych usług– max 20%*

  • od 1 do 8 usług – 10%;
  • powyżej 8 usług – 20%

     *należy złożyć oświadczenie z informacją kiedy i dla kogo była świadczona usługa.

c) status Wykonawcy: podmiot ekonomii społecznej /przedsiębiorstwo społeczne – 30%*

*zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

4.    Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a)formularz  oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

b) wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

cena  powinna zawierać:

1)    wartość dostawy*/usługi*/roboty budowlanej* określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia,

2)    obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT),

3)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności  umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełnia wymagane warunki zamawiającego (jeśli  będą określone w zaproszeniu)*.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)    ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.

2)    lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na zadanie pn. zapewnienie sali szkoleniowej dla 10 osób wraz
z poczęstunkiem, na potrzeby 6 spotkań na terenie miasta Zielona Góra.

3)    cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2018 r. w siedzibie zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra 
lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

2)    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty (jeśli dotyczy):

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, tel. (68)3231927, adres e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy.

Umowa musi uwzględniać wszystkie aspekty  złożonej propozycji cenowej.*