Formularz zgłoszeniowy

krok 1
krok 2

Formy wsparcia

dane kontaktowe

* Specjalne dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego, inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia

** Właściwe zaznaczyć

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji projektu", zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań i umyślne podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby realizacji Projektu określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz.553 z późn. zm.). Niniejszym oświadczam, iż w/w dane są zgodne z prawdą."